Dejme ženám šanci v rozvoji venkova

Název projektu - Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Řešitel - Civipolis o.p.s.

Nevýhody života na venkově jsou spatřovány především v nedostatku rovných příležitostí získat zaměstnání. Z pilotních výzkumů vyplývá, že o této skutečnosti je přesvědčeno 90 % žen, žijících na venkově. Z těchto důvodů patří ženy na venkově mezi nejvíce znevýhodněné skupiny v oblasti rovných příležitostí při vstupu na pracovní trh v rámci ČR. Této problematice je věnována nižší míra veřejné pozornosti, než například oblasti rovných příležitostí mužů a žen ve vysokých manažerských pozicích firem, sídlících ve městech. Z hlediska studia a realizace výzkumů, je proto situace žen na venkově výrazněji opomíjena. Nástrojem, jehož význam narůstá, je mezisektorové partnerství, které je realizováno místními akčními skupinami (MAS), na které se právě tento projekt zaměřuje. MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu při rozvoji venkovského prostoru a jsou velmi inovativní v otázkách podpory podnikání a tvorby pracovních míst. I přes tyto snahy však stále zaznamenáváme významné bariéry při vstupu žen na na pracovní trh. Proto se tento projekt zaměřuje na problematiku fungování MAS, z hlediska zapojení žen do jejich činnosti a rozvoje.

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat, získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, občanským sdružením zabývajících se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Odkazy na webové stránkyNadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

Osf Praha Cz Norway Grants

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ PROJEKTU

INFORMAČNÍ LETÁK O PROJEKTU

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSLEDKŮM PRVNÍHO VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSLEDKŮM DRUHÉHO VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÝM VÝSLEDKŮM VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

PREZENTACE VÝSLEDKŮ ZASTUPITELŮM MAS - 28. 6. 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE A WORKSHOPU - 15. 9. 2016

KONFERENCE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A POSTAVENÍ ŽEN NA VENKOVĚ - 15. 9. 2016

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

POPULÁRNĚ NAUČNÁ PŘÍRUČKA

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PROJEKTU

Informace O UkonČenÍ Projektu (1)