O projektu

Cílem projektu Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii je vzdělávání občanů k občanské a politické participaci na všech úrovních politiky. Jsme si vědomi, že pouze aktivním občanstvím lze posílit jak zájem občanů o dění ve svém okolí, tak i pocity sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za správu věcí veřejných na lokální úrovni. Cíl projektu rovněž reflektuje kritický postoj veřejnosti k demokraticky voleným institucím, který se, mezi jinými, projevuje nedůvěrou občanů v jejich schopnost řešit problémy společnosti. Klíčové aktivity budou realizovány ve třech krajích – Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském a jsou určeny široké veřejnosti.

V průběhu 14 měsíců budou v rámci projektu realizovaný čtyři klíčové aktivity.

Výstupem první klíčové aktivity Občan a média - interaktivní webový portál aktivního občanství je interaktivní webový portál o občanství a aktivní participaci na věcech veřejných. Portál bude již svou přístupností určen po nejširší veřejnost. Součástí webového portálu bude diskuzní fórum, multimediální opora Manuál občana zaměřená na propagaci aktivního občanství a videospot Každý hlas rozhoduje, jehož cílem bude zvýšit volební účast v komunálních a krajských volbách.

Druhá klíčová aktivita Zlepšování komunikace ve veřejném prostoru - realizace workshopů počítá s realizací třech samostatných workshopů, které budou určeny pro zástupce územních samospráv, neziskových organizací a regionální médií, včetně obecních a meziobecních zpravodajů (mikroregiony, místní akční skupiny, atd.). Ústředním motivem workshopů bude zlepšení komunikace a předávání informací občanům. Na těchto společných setkáních si osvojí dovednosti jak lépe komunikovat, jak psát a zveřejňovat zásadní informace týkající se veřejného života a participace občanů na veřejném dění ve svém okolí.

V rámci třetí klíčové aktivity Jinýma očima - interaktivní workshopy pro veřejnost bude realizováno osm samostatných workshopů, které budou zaměřeny na vzdělávání široké veřejnosti v problematice aktivního občanství. Interaktivnost workshopů bude spočívat v aktivním zapojení účastníků. Cílem této klíčové aktivity je u cílové skupiny podporovat zájem na participaci na věcech veřejných cestou porozumění a vyvrácení negativních stereotypů o komunální politice.

Klíčová aktivita Proč nedůvěřujeme demokratickým institucím - pohled zevnitř je zaměřena na spoluorganizaci otevřených dveří krajských úřadů a městských úřadů ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Cílem je vysvětlení procesu působení lokální a regionální politiky, postavení a pravomocí územní samosprávy. 

Realizátorem projektu Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii je nezisková organizace Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s., která působí na celém území Střední Moravy a Moravskoslezska a její hlavní činnosti jsou primárně zaměřeny na další vzdělávání, poradenství, projektové řízení a animaci venkova. Realizuje rovněž ve spolupráci s partnerskými firemními i školními institucemi osvětové a poradenské aktivity, převážně v problematice politického, správního a ekonomického rozvoje venkova.