Občanská sdružení a jejich činnost

Otevřená společnost o.p.s.

AKTIVITY:

V průběhu čtrnácti let jsme dokázali naučit občany využívat zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, v naší poradně jsme zodpověděli více než 1400 dotazů, jak získat informace. A i díky naší práci můžeme znát výši platů vysokých státních úředníků.

Webové stránky www.otevrete.cz, slouží jako rozsáhlý informační zdroj o problematice svobodného přístupu k informacím v ČR jak pro občany, tak i pro úředníky, starosty a zastupitele.Stránky obsahují: databázi povinných subjektů: tedy orgánů, které jsou povinné informace poskytovat,údaje o soudních sporech vedených ve věci porušení zákona č. 106/1999 Sb. a databázi rozsudků, právní analýzy a rozbory kauz a nejčastější chyby v procesu implementace.

Soutěž Otevřeno x Zavřeno – soutěž je součástí aktivit celosvětového hnutí FOIANet za podporu práva na informace, při které jsou každoročně vyhlášeni a oceněni největší „přátelé“ a „nepřátelé“ svobody informacím a otevřenosti veřejné správy mezi úřady v České republice.

Jsme úspěšným watchdogem státní správy z hlediska prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů. Kromě řady policy paperů jsme publikovali Stínové zprávy k vládním dokumentům. 

Naučili jsme policisty vnímat, že prevence je stejně důležitá jako represe. Proškolili jsme na 50 policistů v efektivním managementu policejní práce. Přesvědčili jsme vedení policie a Ministerstva vnitra, aby zavedli community policing do policejní práce u nás.

Jsme zakladateli jediné NGO platformy v oblasti sociální inkluze FORINT, která prosadila vznik Agentury pro sociální začleňování, dnes již jediného státního nástroje, který preventivně působí v sociálně vyloučených lokalitách.

Otevřená společnost spolupracuje s řadou významných institucí a organizací: Nadace Open Society Fund Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, British Council, US embassy, CEPOL, Liga lidských práv, Transparency International apod.
Pozn. V oblasti státní správy se tato o.p.s. podílí na hodnocení měst a obcí v rámci projektu Zlatý Erb.

Projekt Open City: cílem je podpora chápání vzájemných vztahů mezi veřejným prostorem a občanskou společností; pojmenovat, co má vliv (pozitivní i negativní) na kulturu užívání městského veřejného prostoru a najít formy a nástroje k řešení; bezpečný a přátelský veřejný prostor pro všechny občany, nevyjímaje zdravotně postižené občany, seniory, rodiny s malými dětmi; sledování procesů změn a jejich vlivu na proměňování občanské společnosti, posunu v postojích veřejnosti i odborné praxe; spolupracovat s veřejnou správou, s odbornou a laickou veřejností, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a všemi, kteří se chtějí podílet na vytváření, správě a kultuře užívání veřejného prostoru a budování občanské společnosti.

Více informací o občanskému sdružení naleznete zde

Kontakt: Otevřená společnost, o. p. s.
Uruguayská 178/ 5,
Praha 2, CZ-120 00
tel. 222 561 913
info@osops.cz

Oživení

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života.

Cílem našich aktivit je:
• vyšší transparentnost rozhodování a efektivní hospodaření veřejné správy
• omezení výskytu korupčního chování a střetů zájmů úředníků i politiků
• vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření
• zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných

AKTIVITY:

Program s názvem Bez korupce a Udržitelná doprava, semináře pro aktivní občany a zastupitele

Občanům, aktivistům i zastupitelům nabízíme semináře věnované praktickým postupům watchdogu – kontroly samospráv. Seminář si můžete podle svých potřeb ušít na míru výběrem vhodných témat z naší nabídky. Přesný program rádi upravíme při konzultacích s vámi, stejně tak cenu semináře domluvíme individuálně. V případě zájmu o seminář kontaktujte Jana Koteckého e-mailem na jan.kotecky@oziveni.cz.

Nabízené tematické bloky:
Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  Pro občany:

Kdo je Povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím? Jak se správně zeptat? Na jaké informace má občan právo a které informace může Povinný subjekt odmítnout? Musím za poskytnutí informací zaplatit a kolik vlastně? Co dělat když informace není poskytnuta, jak se bránit proti nečinnosti úředníků? Jaký je rozdíl mezi stížností a odvoláním, principy soudní ochrany.
Časový rozsah: 2-6 hodin dle dohody

 •  Pro zastupitele:

Na jaké informace mám jako zastupitel právo? Po kom mohu informace žádat, jak se mohu bránit, pokud mi informace nejsou poskytnuty? Jaký je rozdíl mezi žádostí o informace dle zákona o obcích a dle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Časový rozsah: 2 hod.
Poznámka: Varianta pro zastupitele předpokládá základní znalost zákona o obcích (krajích, hlavním městě Praze). V obou případech se předpokládá základní znalost zákona o svobodném přístupu k informacím, avšak lze dohodnout i seminář s výkladem základních právních principů (lhůty, opravné prostředky, soudní ochrana).

Rozhodovací procesy obce
O čem rozhoduje zastupitelstvo obce a jaké věci jsou vyhrazeny radě obce? Co mají na starosti výbory zastupitelstva a co komise rady? Proč bych měl chodit na zasedání zastupitelstva mé obce? Zápis versus audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva obce. Rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou obce a nařízením obce, praktické příklady. Prodej a pronájem majetku obce. Jak se bránit nezákonným dispozicím s majetkem obce? Hlasování zastupitele a střet zájmu.
Časový rozsah: Podle dohody a konkrétního zájmu o vymezené oblasti, rovněž v závislosti na vstupních právních znalostech účastníků semináře (zejména zákon o obcích).

Radniční periodika (bez cenzury)
Měla by samospráva vydávat vlastní noviny? Pokud je odpověď ano, jak by měla samospráva zajistit objektivitu a vyváženost zveřejňovaných informací a jak organizovat vydávání periodika co do kompetencí redakční rady a redakce? Seznámíte se konkrétními příklady z praxe a s kodexem dobrého radničního periodika.
Časový rozsah: 2 hod.

Veřejné zakázky pod lupou
Poradíme jakým způsobem může občan efektivně kontrolovat veřejné zakázky. Na jaké informace a rozhodovací kroky se mají soustředit, jaké informace jsou veřejně přístupné a na jakých místech, jakým způsobem mohou občané řešit případnou nehospodárnost nebo korupci ve veřejných zakázkách.
Časový rozsah: 1,5 hod.

Střet zájmů a etický kodex
Kdo je veřejný funkcionář dle zákona o střetu zájmů? Jaké povinnosti je povinen veřejný funkcionář dodržovat? Jak si ověřit dodržování pravidel? Hrozí veřejnému funkcionáři nějaké sankce za porušování zákona? Praktické zkušenosti s kontrolou veřejných funkcionářů. Hlasování zastupitele a střet zájmů.
Časový rozsah: podle domluvy 1-2 hod.

Ochrana oznamovatelů
Oznamovatelé korupce v českém právním prostředí. Limity současné právní ochrany prostřednictvím zákoníku práce. Dimenze trestněprávního postihu oznamovatele. Příklady dobré praxe. Legislativní návrhy.
Časový rozsah: podle domluvy 1-2 hod.

Kontakt:
tel:+420 257 531 983
mob:+420 608 732 091
email: oziveni@oziveni.cz

Nadace Open Society Fund

Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice. Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí. Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje o zvyšování tolerance ve společnosti. Mezi lety 1992 a 2011 rozdělila Nadace OSF přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů.

AKTIVITY:

Nadace provozuje tzv. Fond Otakara Motejla. Ten podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí (souhrnně - watchdog organizace).

Přijetí zákona o střetu zájmů - Transparency International ČR se za podpory Nadace OSF snažila prosadit od roku 2003 nový zákon o střetu zájmů v účinné a vynutitelné podobě a připravila vlastní návrh. Po několikaletém úsilí a mnoha politických zvratech nakonec Poslanecká sněmovna v roce 2006 nový zákon schválila. Zákon zavedl majetková přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů a pomohl tak omezit korupci.

Úklid ve státní správě - Jak hospodaří státní úřady s prostředky na úklid? Obecně prospěšná společnost ACTA NON VERBA se na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zeptala 11 institucí, kolik je ročně stojí úklid a jakou plochu uklízejí. Byly mezi nimi ministerstva financí, spravedlnosti a pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad, Ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad kraj Vysočina, Magistrát hl. m. Prahy, magistrát města Brno a Magistrát města Plzně. Analýzou organizace zjistila střet zájmů a přehnaně vysoké náklady na úklid na brněnském magistrátu. Organizace tak přinutila brněnský magistrát vypsat nové výběrové řízení a díky němu Brno nyní platí za úklid osmkrát méně než dříve.
Zapojování občanů do rozhodovacích procesů a jejich dohled nad prací veřejných institucí a jejich představitelů.

Nadace OSF Praha pokládá aktivní a angažované občany za předpoklad stabilní demokracie. Před komunálními volbami a volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010 proto vyhlásila dvě grantová kola s cílem podpořit aktivní občanskou společnost, která je schopna rychle reagovat na aktuální společenské dění a reflektovat politickou kulturu v ČR. Mezi úspěšné projekty patří například občanské sdružení Trojmezí, jež zamezilo tlaku developerů na zástavbu zelené plochy v jejich čtvrti, či organizace kontrolující práci radnic v řadě měst a obcí (Čelákovice, Ostrava, Trhové Sviny, Brno, Praha, Teplice aj.). Ve všech případech je cílem změna politického klimatu směrem k větší transparentnosti a otevřenosti, podpora kvalifikovaného rozhodování voličů ve volbách a zvýšení zájmu veřejnosti o politické dění jako takové.

Svobodný přístup k informacím - Nadace OSF dlouhodobě podporuje svobodný přístup občanů k informacím. Spolupracuje především s organizacíOtevřená společnost o.p.s., jejíž program „Otevřete" se zabývá uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ten ukládá úřadům a veřejným institucím zveřejňovat informace o své činnosti jak na webu, tak požádá-li je občan. V rámci zlepšení přístupu občanů k informacím Nadace OSF podporuje i projekty, jež zpřehledňují politickou scénu (KohoVolit.eu, Našipolitici.cz ad.) a pomocí nových médií a online nástrojů zprostředkovávají veřejná data široké veřejnosti.

Kontakt:
Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní adresa: Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3
tel.: +420 222 540 979
osf@osf.cz
webmaster@osf.cz

Centrum pro demokratické učení

Centrum pro demokratické učení je první platformou v České republice, která se systematicky a dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách jak na úrovni pedagogické a metodické, tak na úrovni součinnosti občanských iniciativ, neziskového i firemního sektoru a vzdělávacích institucí.

Činnost CEDU realizuje GEMINI o.s. Vycházíme z praktických zkušeností z výuky, zkušeností partnerských škol a zahraničních organizací. V těchto letech podporujeme zejména práci učitelů se všemi formami žákovských samospráv, parlamentů a rad v životě školy.

AKTIVITY:

Projekt Výchova k občanství (www.vychovakobcanstvi.cz) - tato oblast obsahuje vzdělávací cíle, které podněcují žáky k porozumění významu aktivity občana, pokud chce ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Oblast navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi státu a občanskou společností a prohlubuje citlivost pro situace, v nichž by měl občan aktivně jednat a pomocí adekvátně zvolených postupů hájit zájmy společenství, v němž žije.

Kontakt:
GEMINI o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých
Kosárkovo nábřeží 2
118 00, Praha 1
tel. 257 218 376
e-mail: info@cedu.cz

Centrum pro komunitní práci střední Morava

Centrum pro komunitní práci vzniklo v roce 1996 jako nezisková organizace zaměřující se na podporu práva občana podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu. V dnešní době funguje již šest zastoupení (CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava.), které jsou samostatnými právními subjekty plně zodpovědnými za veškeré své aktivity.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:

Naším posláním je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi:

• vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,

• být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,

• být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti,

• vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21,

• zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit,

• být nápomocen při psaní projektů v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,

• vzdělávat veřejnost a zejména mládež v otázkách demokratických hodnot a principů,

• zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje.

AKTIVITY:

Centrum pro komunitní práci realizuje svou činnost v pěti základních programech:

 • Zapojování veřejnosti – návrh a realizace programů účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování (např. zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství apod.).
 • Komunitní plánování sociálních služeb – jedná se o formu zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb (metodika v procesech přípravy i implementace komunitních plánů).
 • Místní a udržitelný rozvoj – poskytování konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí.
 • Výchova k občanství – realizace projektů zaměřujících se na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie.
 • NNO a regionální rozvoj EU – práce s dobrovolníky, organizace seminářů a vzdělávacích kurzů s cílem posílit neziskový sektor. Podpora mezioborové spolupráce neziskových organizací.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY ČINNOSTI:

• Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádá v měsících září a říjen 2013 akreditovaný vzdělávací seminář pro vedoucí pracovníky pracující v sociální oblasti na území přerovského regionu. Seminář je realizován v rámci mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.

• Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

• Díky projektu „Kontejnery k světu", který v Plzni realizovalo o.s. k světu bylo občanské sdružení - CpKP Západní Čechy osloveno ke spolupráci. Naším úkolem bylo najít tři veřejná prostranství, která se v dohledné době budou upravovat a zadavatel je ochoten připravovat projektovou dokumentaci ve spolupráci s dotčenou veřejností, tak aby úprava veřejného prostranství odpovídala místním potřebám. Plánování veřejných prostranství mělo proběhnout v době akce „Kontejnery k světu".

Projekt Dobrovolnictví na střední Moravě je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku realizován od roku 2004. Projekt umožňuje zájemcům o dobrovolnickou službu získání nových znalostí a zkušeností, získání jistoty, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získání nových kamarádů a známých, udržení pracovních návyků, větší šanci uplatnit se na trhu práce. Prostřednictvím dobrovolnického programu se příslušníci cílových skupin stávají součástí pracovního kolektivu v organizacích, které působí v oblasti sociálních služeb, pedagogické a výchovné, zdravotnictví, péče o děti a mládež, péče o životní prostředí. V přijímajících organizacích působí jako dobrovolníci, navazují nové sociální kontakty, rozšiřují si své znalosti a zkušenosti v určitém oboru a obnovují a udržují pracovní návyky. Postupně získávají potřebnou praxi, větší sebevědomí i motivaci. Jejich postavení ve společnosti i na trhu práce se zlepší a řada z nich si najde pracovní uplatnění.

Kontakt:

Centrum pro komunitní práci - Pobočka Střední Morava
Horní náměstí 9
750 02 Přerov
stredni.morava@cpkp.cz
+420 581 210 502
http://www.cpkp.cz/

Rekonstrukce státu

Jedná se o společný program poslanců a senátorů, renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů. Rovněž za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením. Iniciativa se snaží získat také podporu kandidátů napříč politickým spektrem, kteří se mohou připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Důraz je kladen na omezení korupce bez ohledu na osobní vztahy, politické názory nebo partikulární zájmy. Cílem je přijmout 9 protikorupčních zákonů, které jsou neideologické, a ve veřejném zájmu by je měl podpořit každý politik.

Požadované zákony:
1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní – již projednáváno ve výborech PS.
2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce – příprava poslaneckého návrhu.
3. Smlouvy na internetu - již projednáváno ve výborech PS.
4. Zrušení anonymních akcií – již přijato PS.
5. Odborné nominace do dozorčích rad – vládní návrh.
6. Odpolitizování státní správy – příprava poslaneckého návrhu.
7. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování – Sněmovna v 1. čtení.
8. Průhledný legislativní proces – Sněmovna 1. čtení.
9. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ.

Do projektu Rekonstrukce státu se může zapojit každý občan. Jako tzv. ambasador oslovuje politiky ze svého volebního obvodu, pokouší se získat jejich podpis pod Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, kterým se zaváží hlasovat pro potřebné protikorupční zákony. Občané tak vyvíjí zdravý tlak na své politické zástupce a zároveň kontrolují jejich činnost.

V současné době Rekonstrukce státu rozjela mediální kampaň proti kandidátům či politikům, kteří odmítli navrhované protikorupční zákony, či nedodrželi svůj slib tyto zákony podpořit. Na webové stránce www.blablanevolim.cz je seznam všech politiků, kteří se nechtějí zavázat, nebo sliby nedodrží.

Kontakt:

info@rekonstrukcestatu.cz
Jiří Boudal
Koordinátor projektu
Jiri.boudal@eps.cz
777 804 658
http://www.rekonstrukcestatu.cz
http://blablanevolim.cz/

Ekologický právní servis

Jedná se o organizaci lidí, kteří zejména právními nástroji přispívají k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy. Tato největší právní kancelář svého druhu v České republice vznikla již v roce 1995 (své pobočky má v Brně, Praze a Ostravě) a od roku 2005 působí i na evropské úrovni (sídlí v Krakově i Bruselu).

Náplní činnosti Ekologického právního servisu je:
• prosazování právního řešení závažných společenských problémů
• spoluvytváření zákonů, které ruší propojení politiky a byznysu
• nezávislost – financování hlavně granty zahraničních nadací
• řízení se Pravidly transparentnosti neziskových organizací
• spolupráce s občany, studenty, politiky i úředníky

Organizace se skládá ze 4 sekcí:
1. Právní servis pro občany – pomoc lidem zorientovat se v jejich právech a umět je používat, podpora občansky angažovaných lidí.
2. Odpovědný stát – posílení nezávislosti rozhodování politiků a úředníků zejména legislativní cestou a dosažení lepšího hospodaření státu se zdravím i penězi každého občana.
3. Odpovědné firmy – změna evropské legislativy s cílem posílení právní odpovědnosti velkých firem a dlouhodobě tak předcházet závažným poškozením přírody a porušování lidských práv.
4. Odpovědná energie – cílem je přesvědčit evropské státy k hledání příležitosti v obnovitelné energetice s nastavení pravidel pro plynulý přechod k moderním způsobům získávání energie.

Další konkrétní cíle:
„Hlavním místem vstupu organizovaného zločinu do politiky jsou státní firmy. Soustředíme se i nadále na opatření k jejich správě. Obrovskou dírou na státní peníze je resort dopravy. Pokusíme se donutit ministerstvo přijmout schopnou strategii rozvoje dopravy. Podnikneme všechny právní kroky, abychom zastavili investici ČEZu do rekonstrukce Prunéřova — minimálně než vznikne nezávislý audit. Největším rizikem je miliardové prodražení projektu. Velká část naší práce zůstane mravenčí — pokračujeme v podpoře malých sdružení a jednotlivců, kteří zlepšují svět v lokálním měřítku.“

Kontakt:

EPS Brno
Údolní 33
602 00 Brno
tel.: +420 545 575 229
fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz

Fórum 50 %

Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Jde o reakci na situaci, kdy nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních politického života ovlivňuje kvalitu demokracie a má dopad na vlastní fungování české společnosti - je tedy v zájmu všech odstranit současnou genderovou nerovnováhu v rozhodovacích procesech. Vizí Fóra 50% je společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě. Svými aktivitami chce pomoci rozbít „skleněný strop“, který podporován společenskými genderovými stereotypy nedává ženám rovné příležitosti v zapojení se do politického rozhodování. Současné nedostatečné zastoupení žen je nepřijatelné a neodůvodněné, a proto se snaží rozpoutat diskuzi napříč politickými stranami i veřejností, jaké jsou důvody pro tak nízké zastoupení žen, co brání v navýšení počtu žen, které by reprezentovaly politické strany např. na volebních kandidátkách apod. V rámci těchto diskuzí chce politickým stranám nabídnout řešení, jak současnou situaci změnit.

CÍL:

Organizace Fórum 50 % vznikla s poměrně jednoznačným cílem, kterým je prosazení vyššího počtu žen do rozhodovacích pozic na všech úrovních. Usiluje o naplnění demokratických principů, ozdravení politického klimatu a nastolení politických témat, která byla dosud opomíjena. Dlouhodobým cílem je překročení kritické hranice 30 %, které je třeba dosáhnout, aby jakákoli skupina přestala být minoritou a byla schopna prosazovat své zájmy. Ve střednědobém horizontu usiluje o zavedení vyrovnávacích opatření a začlenění tématu rovných příležitostí do programu alespoň 5 politických stran a dále o přijetí legislativních změn ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů a to například prostřednictvím „Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů“. Bude usilovat o začlenění problematiky rovnosti žen a mužů do agendy samospráv prostřednictvím strategického dokumentu „Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“.

PRINCIPY:

Základním principem činnosti organizace je nadstranickost. Představitelé/ky sdružení se domnívají, že jen na tomto principu je možné realizovat aktivity, které si předsevzali/y. Princip nadstranickosti zaručuje stejný přístup ke všem aktérům a cílovým skupinám, který je nutný k prosazení cílů organizace. Druhým principem je podpora všech žen do veřejného života, bez ohledu na věk, sociální postavení, etnicitu, sexuální orientaci a jiné charakteristiky. Jen tak může dojít k zásadnímu zlomu ve vývoji politické participace žen. Třetím principem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

AKTIVITY:

 • Aktivity pro širokou veřejnost – pořádání kulatých stolů, seminářů, konferencí; vydávání publikací. Organizace kampaní za aktivní voličství, využívání preferenčních hlasů a podporu žen do politiky. Sledování politických stran a snaha spolu s nimi hledat cesty k vyššímu zastoupení žen. Lobovaní za vyšší zastoupení žen v politice. Vyhlašování soutěže Strana otevřená ženám.
 • Aktivity pro političky a ženy, které mají zájem se v politice angažovat – organizace speciálních školení pro političky, ale i nestraničky se zájmem o věci veřejné. Nabídka politického vzdělávání, pořádání regionálních setkávání političek.
 • Aktivity pro politické strany – analýza kandidátní listiny, výsledků voleb a programů politických stran z hlediska zastoupení a postavení žen. Pořádání kulatých stolů a diskuzí s politiky a političkami na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice. 
 • Aktivity pro média – pořádání pracovních schůzek s novináři a novinářkami. Publikování informací o nástrojích, které by napomohly vyrovnanému zastoupení žen a mužů v politice.

Kontakt:

Fórum 50 %, o. p. s.
Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5
Tel.: 257 216 170
Mobil: 774 411 151
Email: forum@padesatprocent.cz
http://www.padesatprocent.cz

Zelený kruh

Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 28 ekologických nevládních organizací působících na celém území ČR. Zelený kruh vznikl v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších nevládních střešních organizací u nás. Po celou dobu své existence hájí společné zájmy ekologických nevládních organizací a usiluje o celkový rozvoj občanské společnosti. Zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice ochrany životního prostředí, zasazuje se o aktivní zapojování veřejnosti do tvorby a realizace politiky ochrany životního prostředí, posiluje spolupráci mezi ekologickými organizacemi. Své cíle naplňuje Zelený kruh především prostřednictvím legislativní a informační činnosti.

CÍLE:

• rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí
• posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací
• zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí
• zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí

Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh také organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních NNO, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 78 organizacemi. Členství v platformě není vázáno členskými příspěvky, platforma má podobu otevřené informační sítě.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ:

Účast veřejnosti na rozhodování
Podpora: OSF, Nadace Partnerství
Webová stránka projektu: http://www.ucastverejnosti.cz
Zelený kruh se věnuje problematice účasti veřejnosti na rozhodování dlouhodobě a systematicky. V rámci projektu „S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně?“ usilujeme o zachování možností veřejnosti vyjadřovat se ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Důrazně jsme oponovali návrhu novely stavebního zákona, který toto občanské právo zásadně omezoval a ze stavebních řízení veřejnost přímo vylučoval. Tato forma veřejné kontroly staveb ovlivňujících životní prostředí má přitom velký význam i jako prevence korupce. Vyvolali jsme veřejnou i odbornou diskusi, v jejímž důsledku ministerstvo pro místní rozvoj svůj návrh přepracovalo. Budeme dále přesvědčovat členy vlády a zákonodárce, aby nepřipustili osekání občanských práv a uvolnění cesty korupci, ale naopak prosazovali opatření ke zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů.

Hraj o Zemi
Podpora: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Webové stránky projektu: http://www.hraozemi.cz/
Jedná se o partnerský projekt zaštítěný Respekt Institutem, o.p.s., který je zaměřený na rozvoj ekogramotnosti na úrovni druhého stupně základních škol a středních škol, s konkrétním zaměřením na oblast udržitelné spotřeby. Projekt vhodně kombinuje principy kreativity, zábavy, inovativnosti, překvapení, dostupnosti a vlastního zapojení žáků. Online multimediální hra v kombinaci s přímou prací proškolených pedagogů (v rámci projektu budou vytvořeny metodiky pro pedagogy) v rámci výuky a následné přímé zapojení studentů ve formě ekologických auditů komerčních subjektů v rámci týmové práce je moderním a účinným nástrojem pro zapojení cílové skupiny projektu.

Kontakt:

Zelený kruh
Lublaňská 18
120 00 Praha 2
Email: kancelar@zelenykruh.cz
Facebook: www.facebook.com/zelenykruh
Tel: (+420) 222 517 143
http://www.zelenykruh.cz

SPOV-spolek pro obnovu venkova

Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. 

Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.

Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností.

Kontakt:

Tajemnice- Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz
http://www.spov.org

Mikroregion Olomoucko

Mikroregion Olomoucko tvoří město Olomouc a 25 okolních obcí, jejichž vlastní život je významně ovlivňován městem. Zatímco město znamená pro obyvatele obcí pracovní příležitosti, odbornou lékařskou péči, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum služeb a částečně i kulturní a sportovní vyžití, obce naopak nabízejí obyvatelům Olomouce sportovní, rekreační a další volnočasové příležitosti a v neposlední řadě i pozemky připravované pro individuální výstavbu, případně plochy a objekty pro podnikání. Obce a město spolupracují na plnění strategického plánu ekonomického rozvoje tak, aby byla posílena konkurenceschopnost mikroregionu Olomoucko v rámci České republiky i v rámci procesů přibližování se k Evropské unii. Obce mikroregionu Olomoucko každoročně nabízejí návštěvníkům množství jedinečných turistických zajímavostí a přitažlivých folklorních a společenských akcí. Rovinatý ráz krajiny je ideální pro cykloturistiku. Kříží se zde dvě moravsko-slezské dálkové cyklotrasy (Moravská a Jantarová stezka - 242 km), které jsou součástí projektu EURO VELO, jež si klade za cíl propojit cyklotrasami celou Evropu.

Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova, a proto od samého počátku Programu obnovy venkova Olomouckého kraje podporuje projekty mikroregionů. Za šest let samostatné existence programu, který navazuje na dotační titul zajišťovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bylo Olomouckým krajem podpořeno 120 projektů mikroregionů v celkové hodnotě více než 53,4 mil. Kč, na které kraj přispěl necelými 28,6 mil. Kč.

Kontakt:

Magistrát města Olomouce
Odbor koncepce a rozvoje
Oddělení hospodářského rozvoje
Hynaisova 10
779 11 Olomouc
Tel.: (+420) 588 488 412, (407), (406), (405)
E-mail: jana.novakova@mmol.cz
www.olomouc.eu

ProAlt

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Krátkodobým cílem je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost.
Činnost iniciativa zahájila v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásí. V národním i mezinárodním měřítku hájí sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit.

Členové iniciativy se organizují v pracovních skupinách, které sledují a řeší problematiku jednotlivých reforem a důležitých oblastí veřejné politiky. Debaty v tematických oblastech a jejich výsledky se snaží propojovat. Kromě dlouhodobější práce na reformních tématech reagují i na aktuální politické události. Působí odborně i aktivisticky. Pracují na analýzách vládních návrhů, dávají je do kontextu evropského a světového vývoje a usilují o formulaci alternativ. Iniciativa publikuje v médiích a její členové veřejně vystupují, rozdávají letáky a organizují petice. Pořádají konference, demonstrace, happeningy a přímé akce.

PŘÍKLADY AKTIVIT:

Demonstrace proti rasismu a neonacismu v Ostravě 24. 8. 2013

Shromáždění za rozpuštění sněmovny a za předčasné volby, 18. 6. 2013, Praha – Klárov

Nenechme se zotročit exekutory – přednáška 30. 5. 2013

Kontakt:

Mluvčí: Ondřej Lánský, 605 983 616, ondrej.lansky@proalt.cz
http://www.proalt.cz/

Chcete zde uveřejnit aktivity Vašeho občanského sdružení? Kontaktujete nás na hana.hurtikova@upol.cz.