Občanské sdružení

Existuje ve Vašem okolí něco, co se Vám zásadně nelíbí a chtěli byste tuto situaci změnit?

Zkuste zjistit, zda podobné názory mají i lidí okolo Vás a spojte se při prosazování společného cíle.

Výsledkem takového účelového či zájmového spojení může být vznik občanského sdružení. 

Spolky, společnosti, svazy, nepolitická hnutí, kluby, odborové organizace a jiná občanská sdružení jsou zakládána za účelem výkonu sdružovacího práva. Na rozdíl od politické strany nebo politického hnutí je občanské sdružení subjekt nepolitický

Proč zakládat občanské sdružení

 • Je výhodné být spojen s lidmi, kteří sledují stejný cíl. Hlas takto vytvořené skupiny může obecně mít (i když to tak nemusí být vždy) větší váhu než hlas jednotlivce.
 • Občanské sdružení se může za určitých podmínek stát účastníky správního řízení, v němž se rozhoduje o velkých investičních projektech.
 • Občanské sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. Toto osvobození je stanoveno v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
 • Občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.

Jak založit občanské sdružení 

Založení občanského sdružení upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.Podle tohoto zákona o sdružování občanů mají občané právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace).

Založit občanské sdružení mohou nejméně tři fyzické osoby, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let.

Tyto tři osoby vytvoří tzv. přípravný výbor. Občanské sdružení mohou u nás zakládat také cizinci (to je rozdíl od politických stran a hnutí, která mohou zakládat pouze občané ČR).

Dále je potřeba sepsání stanov sdružení. Přípravný výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navržených stanov.

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat:

 • jména, příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru
 • podpisy těchto osob
 • označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru
 • text stanov ve dvou vyhotoveních

Jednotně stanovený tiskový formulář pro podání návrhu na registraci sdružení neexistuje.

Stanovy musí obsahovat:

 • název sdružení (název sdružení musí od července 2006 obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o. s.")
 • sídlo sdružení (nutno definovat přesně, to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, číslo orientační, název ulice)
 • cíl jeho činnosti
 • práva a povinnosti členů sdružení
 • orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení
 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem
 • zásady hospodaření (rozumí se zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně)

Registrace občanského sdružení 

Písemný návrh na registraci se podává poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra (odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, úsek sdružování, adresa: Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4).

Správní poplatek se za podání návrhu na registraci sdružení neplatí.

Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti.

Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci a řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.

Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru.

O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Ministerstvo vnitra přiděluje občanským sdružením, odborovým organizacím, organizacím zaměstnavatelů a jejich identifikačním jednotkám identifikační číslo IČ.

Možné důvody zamítnutí registrace

Ministerstvo může registraci zamítnout z následujících důvodů:

 • Ze stanov vyplývá, že se nejedná o občanské sdružení, nýbrž politickou stranu, výdělečnou společností, profesní komorou, náboženským spolkem nebo církví
 • Stanovy obsahují diskriminující opatření proti členům anebo jsou namířeny proti nečlenům
 • Jedná se o nedovolené sdružení (§ 4, Zákon číslo 83/1990 Sb.), tedy sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sledující dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavnímy prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky
 • Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru.

Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.

Jak oznámit změnu stanov občanského sdružení

Změnu stanov občanského sdružení oznámí občanské sdružení Ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejího schválení (na členské schůzi) a připojí ve dvojím vyhotovení text změny. V oznámení sdružení uvede, kdy a kým byla změna schválena. Oznámení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnými jednat za občanské sdružení s uvedením jejich funkce.

Přečtěte si více o:

Další právní formy neziskových organizací

Související odkazy


Vaše dotazy, návrhy a připomínky na doplnění nám prosím posílejte na adresu sblizenipolitikou@seznam.cz nebo vložte jako komentář do diskuzního fóra

Uvítáme také Vaše zkušenosti s občanskými aktivitami!

Pokud máte zájem o pravidelné automatické zasílání novinek z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.