Volby v ČR

V České republice se volí jednak do celostátního zastupitelského orgánu – Parlamentu, jednak do zastupitelstev územních samosprávných celků – tedy obcí a krajů.

Parlament ČR má dvě komory (Poslaneckou sněmovnu a Senát), přičemž volební systémy do těchto komor se liší. Do Poslanecké sněmovny se volí systémem poměrným, do Senátu systémem většinovým.

Zcela specifickým typem voleb jsou volby do nadnárodního zastupitelského sboru – do Evropského parlamentu, které se uskutečňují v každém členském z členských států Evropské unie.

Přehled voleb v ČR:

Volby probíhají na základě příslušných zákonů a vyhlášek (zvláštní zákon a vyhláška existuje ke každému typu voleb). 

Za dodržování pravidel při jednotlivých volbách je zodpovědná Státní volební komise. Jejím předsedou je ministr vnitra.

Státní volební komise koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb. Je povinna zajistit, aby občané, kterých se volby týkají, byli vždy o těchto pravidlech informováni.

Jak a kde volit se tedy vždy dozvíte před konkrétními volbami.

Státní volební komise je také povinna zajistit, aby byli všichni občané, kteří na to mají nárok, zapsáni v seznamech voličů.

Principy voleb 

Volby se konají tajným hlasováním, na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. 

Tajnost hlasování je povinná, volič je tedy povinen při úpravě hlasovacího lístku se odebrat do určeného prostoru (za plentu), jinak mu není umožněno hlasovat. Tajnost má zajistit maximální svobodu rozhodování voliče.

Všeobecné volební právo znamená, že právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let (nejpozději druhý den voleb). Aktivní volební právo je do všech zastupitelských orgánů stejné. Pasivní volební právo neboli právo být volen, se naopak liší. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který dosáhl věku 21 let. Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který dosáhl věku 40 let. Právo být volen do obecního a krajského zastupitelstva má občan České republiky, který alespoň v době voleb dosáhl nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci (pro obecní volby) či v obci, která náleží do územního obvodu kraje (pro krajské volby).

Rovné volební právo znamená, že každý volič má jeden hlas a tento hlas má stejnou váhu.

Přímé volební právo znamená, že každý volič musí volit sám, osobně, zastoupení tedy není přípustné.

Kdo a jak může volit 

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let (alespoň druhý den voleb) a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva - volit nemůže ten, komu bylo zákonem stanoveno omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, a ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům.

Pro účast v konkrétních volbách je nutné, aby byl občan přihlášen k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byl zapsán na seznamu voličů.

Občanům České republiky je umožněno také volit jinde, než ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, či volit v zahraničí. Pro tento způsob volby je nutno zařídit si voličský průkaz. 

Vyřízení voličského průkazu:
Voličský průkaz vám na základě žádosti vydá obecní úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, popřípadě zastupitelský úřad, pokud nemáte trvalé bydliště na území ČR a jste zapsáni u tohoto úřadu na zvláštním seznamu voličů.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny i do Senátu jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu. 

Existují dva způsoby, jak lze požádat úřad o vydání voličského průkazu:

  • Písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost může být podána ode dne vyhlášení voleb a musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
  • Osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu (2 dny přede dnem voleb). Pokud o vydání průkazu takto žádáte 15 a méně dní přede dnem voleb, úřad vám průkaz vydá na počkání.

Vydání průkazu: Úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů a nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Předá jej buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Hlasovat na voličský průkaz pak můžete v jakémkoli volebním okrsku v ČR či ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


Vaše dotazy, návrhy a připomínky na doplnění nám prosím posílejte na adresu sblizenipolitikou@seznam.cz nebo vložte jako komentář do diskuzního fóra

Uvítáme také Vaše zkušenosti s občanskými aktivitami!

Pokud máte zájem o pravidelné automatické zasílání novinek z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.