Volby do Senátu

Senát představuje horní komoru Parlamentu ČR, skládá se z 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let.

Každé dva roky se volí třetina senátorů (tedy 27). Tímto způsobem volby je zajištěna trvalá kontinuita a činnost Senátu.

Volby do Senátu se konají většinovým systémem. Česká republika je rozdělena na 81 jednomandátových obvodů.

V každém z těchto obvodů se tedy volí jeden senátor.

Většinovost systému spočívá v tom, že v daném obvodě je zvolen kandidát, který získá většinu hlasů, hlasy ostatních kandidátů tedy „propadnou“.

Systém voleb je dvoukolový. V prvním kole může být zvolen kandidát, pokud získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů (přes 50 %), tedy absolutní většinu.

Pokud žádný z kandidátů nezíská absolutní většinu, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů v prvním kole.

V druhém kole (koná se většinou za 14 dní od kola prvního), je zvolen ten kandidátů, který získá většinu hlasů.

V případě, že by počet odevzdaných hlasů pro oba kandidáty v druhém kole byl stejný, rozhodne mezi nimi los.

Jak volit zástupce do Senátu 

Nejpozději tři dny před konáním voleb jsou občanům do poštovních schránek doručeny hlasovací lístky s podrobnými instrukcemi jak lístky správně vyplnit, aby byl hlas platný.

Volební právo je stejné jako u voleb do Poslanecké sněmovny (od 18 let). Pokud se v době voleb nemůžete zúčastnit voleb ve svém volebním okrsku (místo trvalého bydliště), můžete volit na voličský průkaz jinde (vyřízení voličského průkazu viz výše ).

Občané ČR však nemohou volit v zahraničí a chtějí-li volit, musí se v den voleb dostavit na území ČR.

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Na lístku je mimo jiné uvedena i informace o tom, která strana kandidáta přihlásila, nebo že jde o nezávislého kandidáta.

Do volební urny se vhazuje jen jeden hlasovací lístek preferovaného kandidáta, lístek se dále neupravuje.

Jak kandidovat do Senátu 

Do Senátu může kandidovat každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

Své kandidáty do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany a hnutí. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny, do Senátu mohou kandidovat i nezávislí kandidáti.

Každá politická strana či hnutí či koalice může podat pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodě. Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.

Nezávislý kandidát, který nekandiduje za žádnou politickou stranu, musí k přihlášce přiložit petici s podpisem alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandiduje.

Na petici volič uvede svoje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu.

Všichni kandidáti musí složit kauci 20 tisíc Kč, která je vrácena v případě, že kandidát získal alespoň 6% z celkového počtu platných hlasů.

V případě odchodu senátora z funkce se musejí konat doplňovací volby.

Volby do Senátu probíhají na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; Vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a Vyhlášky č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.


Vaše dotazy, návrhy a připomínky na doplnění nám prosím posílejte na adresu sblizenipolitikou@seznam.cz nebo vložte jako komentář do diskuzního fóra

Uvítáme také Vaše zkušenosti s občanskými aktivitami!

Pokud máte zájem o pravidelné automatické zasílání novinek z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.