Veřejné shromáždění
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod.

Shromáždění většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti, není ovšem potřeba povolení státního orgánu. 

Shromáždění lze konat:

 • bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou
 • nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění

Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení. Shromáždění nelze konat v okruhu 100 m od budov zákonodárného sboru a Ústavního soudu, nebo od míst, kde tyto sbory nebo soud jednají.

Kdo může svolat veřejné shromáždění 

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).
Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně na:

 • obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat
 • pověřenému obecnímu úřadu, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu
 • krajskému úřadu, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu
 • Ministerstvu vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje

Úřad musí obdržet oznámení o konání veřejné akce alespoň 5 dnů před dnem jejího konání. 

Co musí oznámení obsahovat

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
 • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství)
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení)
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, cesta a místo ukončení
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem)
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku

Předepsané formuláře pro oznámení konání veřejné akce nejsou stanoveny.

Pravomoci úřadu

Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Příslušný orgán může za zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (např. z důvodů rasového podtextu shromáždění, omezování práv občanů, porušování zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřeného omezení dopravy).

O zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Rozhodnutí úřad vyvěsí na své úřední desce a vyhlásí místním rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem.

Příslušný orgán může za zákonem stanovených podmínek shromáždění rozpustit (např. koná-li se zakázané shromáždění, nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz, shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost).

Za nepřítomnosti zástupce příslušného úřadu může shromáždění až na výjimky rozpustit i příslušník Policie ČR ve službě.

Kam a jak se lze odvolat proti rozhodnutí úřadu

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal.

Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů. 

Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem

Přestupky proti právu shromažďovacímu

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5 000,- Kč, do 7 000,- Kč a do 10 000,- Kč), případně propadnutí věci.

Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí:

 • ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno;
 • svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromažďování;
 • svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad nebo útvar Policie České republiky;
 • ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností;
 • ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;
 • účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;
 • účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci;
 • ten, kdo neoprávněně vnikne do shromáždění;
 • ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;
 • ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli;
 • ten, kdo neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího

Práva účastníků veřejného shromáždění

Samotnou účastí na veřejném shromáždění (například demonstraci) se přestupku dopustit nelze.

Pokud policisté během demonstrace oznámí, že se shromáždění rozpouští a vyzvou vás, abyste se pokojně rozešli, musí vám sdělit důvody rozpuštění a následky vašeho eventuálního neuposlechnutí.

V případě ignorování výzvy se dopouštíte přestupku neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci a stejně jako u jiných přestupků je proti vám policista oprávněn a povinen zasáhnout.

V kritických situacích, pokud dojde ze strany policisty k porušení zákona, je nejlepší se zaměřit na zapamatování jeho identifikačního čísla (na služebním stejnokroji anebo vzadu na helmě), příp. podoby a hlavně na přivolání co nejvíce svědků. Můžete vyžadovat i prokázání příslušnost k policii služebním průkazem, případně odznakem služby kriminální policie.

Pokud proti vám policista opravdu zakročí, máte řadu oprávnění, o kterých vás musí policista poučit současně s jakýmkoli zásahem proti vám (pouze pro výjimečné případy je stanovena možnost vašeho poučení až po zásahu).

Zjistíte-li, že při použití donucovacích prostředků došlo k vašemu zranění, máte právo na poskytnutí první pomoci a zajištění lékařského ošetření. Po každém ošetření vyžadujte od ošetřujícího lékaře kopii lékařské zprávy.

Zjišťování totožnosti – policista může požadovat prokázání vaší totožnosti jen z důvodů, které stanoví zákon o policii. Mezi takové důvody patří: 

 • přistižení při spáchání trestného činu či přestupku
 • bude od vás požadovat "vysvětlení"
 • budete odpovídat popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • budete mít na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně můžete užít k násilí
 • zdržujete-li se v blízkosti místa spáchání trestného činu, dopravní nehody, požáru apod.
 • jste-li oznamovatelem trestného činu či přestupku
 • na žádost jiné osoby, ta musí mít na prokázání totožnosti právní zájem a musí také prokázat svoji totožnost

Důvod vašeho legitimování je vám policista povinen sdělit. Více informací také na http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132556 


Související odkazy


Vaše dotazy, návrhy a připomínky na doplnění nám prosím posílejte na adresu sblizenipolitikou@seznam.cz nebo vložte jako komentář do diskuzního fóra

Uvítáme také Vaše zkušenosti s občanskými aktivitami!

Pokud máte zájem o pravidelné automatické zasílání novinek z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.